Bibliotēka

 • 15/04/2019
  KOLEDŽAS ABSOLVENTES I.CIOMNES FOTOGRĀFIJU IZSTĀDE

  Indra Ciomne absolvējusi Malnavas koledžu 2003.gadā (IP Grāmatvedis ) un 2005.gadā (IP Agrouzņēmuma komercdarbinieks).

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  PASŪTĪTIE PRESES IZDEVUMI MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAI 2019.GADAM

  LAIKRAKSTI:


  „Izglītība un Kultūra”- e-laikraksts ar pielikumu “Vecākiem”
  “Latvijas Avīze”
  “Lauku Lapa”
  „Ludzas Zeme”
  „Vietējā Latgales Avīze”
  “Ievas Padomu Avīze”

  ŽURNĀLI:

  „A-12-Ceļš uz Latgali” „Agro Tops”
  „Bilance” “Dari Pats”
  „Dārza Pasaule” “Dārzs un Drava”
  „Grāmatvedība un Ekonomika”-elektron. žurnāls
  “Iepirkumi” “IFinanses”
  “Ieva” “100 Labi Padomi”
  „Ievas Dārzs” “Ievas Māja”
  “Ievas Stāsti” „Ilustrētā Pasaules Vēsture”
  „Ilustrētā Zinātne” “IR”
  “IR Nauda” „Kapitāls”
  „Vakara Romāns” “Latvijas Lopkopis”
  „Lauku Avīzes Tematiskā Avīze”
  „Mājas Viesis” “Patiesā Dzīve”
  “Pērle” “Planētas Noslēpumi”
  „Praktiskais Latvietis” “Profi”
  „Saimnieks.LV” “Santa”
  “Skolas Psiholoģija”- elektron. Žurnāls „Skolas Vārds”- elektroniskais žurnāls ar pielikumiem
  “Veselība”
  “За Рулём” “Top Gear UK”

  AR KĀRSAVAS PAŠVALDĪBAS FINANSIĀLU ATBALSTU PASŪTĪTI:

  „Privātā Dzīve”
  „Ievas Veselība”
  „Annas Psiholoģija”

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  Paņemsim rokās mātes cimdus…

  Malnavas koledžas skolotāji un darbinieki oktobra beigās katrs savās mājās atvēra skapju atvilktnes, lai sameklētu rakstainu cimdu pāri, ko adījušas kādas mīļas rokas: vecvecmāte, vecmāte, māte, krustmāte, tante, laba paziņa vai draudzene… Pārcilājot cimdus, raisījās patīkamu un siltu atmiņu kamols, atdzima cimdu tapšanas stāsts vai vēlme pārskatīt vecās fotogrāfijas, lai vēlreiz paskatītos uz tik mīļajām, gaišajām sejām.

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS NOTEIKUMI DATORLIETOTĀJIEM

  APSTIPRINU: 


  Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

  2018.gada 15.novembrī.

  MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS NOTEIKUMI DATORLIETOTĀJIEM

  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto internetu, datortehniku, elektroniskos resursus bibliotēkā.

  LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  Datora un interneta pakalpojumus ir tiesības izmantot bez maksas ikvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam.

  Datora izmantošana ne ilgāk kā 1 stundu, izņemot gadījumus, kad jāraksta referāts, prakses atskaite, patstāvīgais darbs, jāmācās CSN utml.

  Strādājot pie datora, jāievēro klusums, vienlaicīgi pie datora drīkst atrasties ne vairāk kā 2 datorlietotāji, ievērojot konfidencialitāti.

  Lietotājiem ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo bibliotekārēm par pēkšņām izmaiņām datortehnikas darba režīmā (trokšņi, dūmi, nodziest monitors u.c.), izmaiņām programmās.

  Savus failus drīkst saglabāt mapē C:/Audzēkņu darbi/vārds,uzvārds vai uz personīga datu nesēja. Pārējie faili un mapes tiks dzēstas.

  Beidzot darbu, pareizi jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta.

  Izmantojot personīgos datu nesējus (portatīvos datorus, planšetdatorus, CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to bibliotekāres.

  Datorlietotāji drīkst izmantot bibliotēkā esošo literatūru, izdrukas vai neskaidrību gadījumā griezties pēc palīdzības pie bibliotekārēm.

  Izmantojot internetu, jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta adreses, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās ( piem., pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

  Izmantot printēšanas un kopēšanas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, tikai ar bibliotekāru atļauju.

  LIETOTĀJIEM AIZLIEGTS

  *Pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļas savienojošos vadus u.c.).

  *Nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.).

  *Pie datora atrasties virsdrēbēs, ar mitrām drēbēm un rokām, ar pārtikas produktiem vai dzērieniem.

  *Trokšņot, sarunāties pa mobilo telefonu un traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu.

  *Mainīt datoru konfigurāciju vai uzstādīt programmas, kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu.

  *Bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātos failus. Bibliotekāres neatbild par cietajā diskā saglabāto informāciju.

  Lietotāji, kuri neievēro interneta, datortehnikas un elektronisko resursu lietošanas noteikumus, zaudē tiesības tos izmantot uz laiku, ko nosaka bibliotekāres, sākot no 2 nedēļām.

  Datorlietotāju noteikumus izstrādāja bibliotekāre: ……………………….I.Miņina

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS UN LASĪTAVAS LIETOŠANAS KĀRTĪBA

  APSTIPRINU: 


  Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

  2018. gada 15.novembrī.
  MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS UN LASĪTAVAS

  LIETOŠANAS KĀRTĪBA

  1.Vispārīgie noteikumi.


  1.1.Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība nosaka Malnavas koledžas bibliotēkas un lasītavas (turpmāk- bibliotēka vai lasītava) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem, lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, kā arī citus ar bibliotēkas un lasītavas lietošanu saistītus jautājumus.

  1.2.Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, Malnavas koledžas nolikums un bibliotēkas reglaments, Malnavas koledžas iekšējās kārtības noteikumi, bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība un noteikumi datorlietotājiem.

  2.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju tiesības.

  2.1.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības bez ierobežojumiem saņemt visu informāciju par bibliotēkas un lasītavas krājumu un informācijas sistēmu, kā arī to izmantot.

  2.2.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus, kā arī izmantot visus citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

  2.3.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības iepazīties ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtību.

  Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākumi.
  3.1.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir ievērot lietošanas kārtību. Par bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtības pārkāpšanu lietotājiem uz laiku vai pavisam var atņemt tiesības lietot bibliotēku un lasītavu.

  3.2.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, bibliotēkas inventāru vai iekārtām, kā arī atlīdzināt zaudējumus, ja tādi radušies lietotāja vainas dēļ.

  3.3. Beidzot mācības vai darba gaitas Malnavas koledžā, lietotāja pienākums ir nokārtot saistības ar bibliotēku.

  Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtība.
  4.1.Malnavas koledžas bibliotēkas un lasītavas lietotāji ir šīs izglītības iestādes akadēmiskais personāls, skolotāji, studenti, izglītojamie un darbinieki, kā arī ikviena persona, kas izmanto bibliotēkas vai lasītavas pakalpojumus.

  4.2.Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Bibliotēkas krājuma lietotājiem tiek izrakstīts bibliotēkas lasītāja formulārs.

  4.3.Reģistrējoties lietotāju iepazīstina ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtību. Ar savu parakstu lasītāja formulārā lietotājs apliecina apņemšanos ievērot šos noteikumus.

  4.4.Bibliotēkas un lasītavas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

  4.5.Bibliotēkā un lasītavā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod, ievērojot noteiktos termiņus:

  4.5.1. mācību fonda izdevumi- mācību pusgads vai gads;

  4.5.2. pamatfonda izdevumi- 15 dienas;

  4.5.3. jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma grāmatas- 5 dienas;

  4.5.4. periodikas izdevumi- nākamajā dienā;

  4.5.5. nepieciešamības gadījumā ir iespēja vienoties par garāku grāmatu izmantošanas termiņu, sākotnējo termiņu pagarinot.

  4.6.No bibliotēkas un lasītavas fondiem uz mājām neizsniedz retas un ļoti vērtīgas grāmatas, bieži pieprasīto izdevumu vienīgos eksemplārus, mācību grāmatu pēdējos eksemplārus, mākslas albumus, enciklopēdijas, lielās vārdnīcas. Ar šiem materiāliem apmeklētāji var strādāt lasītavā.

  4.7.Bibliotēkas lietotājiem vienlaikus izsniedz visas nepieciešamās mācību grāmatas, bet no pamatfonda vienlaikus izsniedz ne vairāk kā divas grāmatas.

  4.8.Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.

  4.9.Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lietotāji var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. Pasta izdevumi jāapmaksā lietotājam un iespieddarbi jānodod precīzi norādītajā laikā.

  4.10.Datoru izmantošanas kārtību nosaka „Noteikumi datorlietotājiem”.

  4.11.Ja izsniegtā grāmata vai materiāls ir sabojāts vai nozaudēts, lietotājam ir jāatlīdzina zaudējums- jāaizvieto to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu iespieddarbu, saskaņojot to ar bibliotekāru. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. Par notikušo aizvietošanu tiek veikti attiecīgie ieraksti „Lasītāju nozaudēto un aizvietoto iespieddarbu uzskaites burtnīcā”; parakstās lietotājs un bibliotekārs.

  4.12.Ja grāmatas sabojātas vai pazudušas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi utml.), lietotājs raksta paskaidrojumu par notikušo, uz tā parakstās students vai izglītojamais un kurators vai grupas audzinātājs. Attiecīgās grāmatas tiek izslēgtas no fonda, neprasot atlīdzināt zaudējumus.

  4.13.Bibliotēkā pieejami maksas pakalpojumi: kopēšana (saskaņā ar Autortiesību likumu) un drukāšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.720 (2013.gada 3.septembrī) par šo darbu izcenojumiem. Bibliotēkas lietotājs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu.

  4.14.Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas termiņš beidzies.

  5.Uzvedības noteikumi bibliotēkā un lasītavā.

  5.1.Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

  5.2.Iespieddarbos nedrīkst izdarīt atzīmes un svītrojumus, locīt vai tos citādi bojāt. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram, pretējā gadījumā par sabojāto iespieddarbu atbild lietotājs.

  5.3.Bibliotēkas telpās un lasītavā jāievēro kārtība un klusums, nedrīkst traucēt darbu citiem apmeklētājiem. Jāizslēdz mobilo ierīču skaņa.

  5.4.Lasītavā un pie datoriem nedrīkst strādāt virsdrēbēs.

  5.5.Bibliotēkā un lasītavā aizliegts ienest un lietot ēdienus un dzērienus.

  Bibliotēkas lietošanas kārtību izstrādāja bibliotekāre …………..I.Miņina

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  Malnavas koledžas bibliotēkas reglaments

  Apstiprinu: 


  Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

  2018 .gada 15.novembrī

  Malnavas koledžas bibliotēkas reglaments

  Vispārīgie noteikumi
  1.1.Malnavas koledžas bibliotēka ir tās struktūrvienība kā kultūras, izglītības, informācijas un audzināšanas darba sastāvdaļa, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

  1.2.Koledžas bibliotēka darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu, Autortiesību likumu, Malnavas koledžas nolikumu, šo Nolikumu un citiem saistošiem normatīviem dokumentiem.

  Bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
  2.1.Bibliotēkas darbības mērķi:

  2.1.1.informatīvi nodrošināt koledžas studiju un pētnieciskos procesus atbilstoši studiju programmu un zinātniskās pētniecības virzieniem;

  2.1.2.līdzdarboties profesionālās vidusskolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;

  2.1.3.darbu organizēt atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;

  2.1.4.iekļauties valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā.

  2.2.Koledžas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

  2.2.1.studiju un izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;

  2.2.2.akadēmiskā personāla, skolotāju, studentu, audzēkņu un darbinieku informatīvā, bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana.

  2.3.Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

  2.3.1.audzināt bibliotēkas lietotājos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai;

  2.3.2.nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni;

  2.3.3.attīstīt studentu un audzēkņu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;

  2.3.4.veicināt studentu un audzēkņu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

  2.3.5.īstenot studentu un audzēkņu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus, organizēt iespieddarbu izstādes, literatūras un preses apskatus u.c. pasākumus;

  2.3.6..atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;

  2.3.7.sistemātiski veikt fonda tīrīšanu, izslēdzot no tā novecojušo un nolietoto literatūru, nodrošināt fonda saglabāšanu un drošību;

  2.3.8.darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā;

  2.3.9.regulāri sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma.

  3.Bibliotēkas struktūra

  3.1.Bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava, kurā var iepazīties ar periodiku, izmantot uzziņu izdevumus, strādāt ar portatīvo datoru, datorlasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota (iespēja lietot datoru, datorprogrammas, printeri, skeneri, internetu, kopēšanas iekārtu u.c.) un krātuve.

  Bibliotēkas darba organizācija
  4.1.Mācību iestādes direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā vada un kontrolē bibliotēkas darbību, nodrošina bibliotēkas saimnieciskās un finansiālās vajadzības.

  4.2.Bibliotēka strādā pēc plāna, ko sastāda saskaņā ar mācību iestādes studiju plānu, mācību un audzināšanas darba plānu.

  4.3.Bibliotekāri izstrādā bibliotēkas lietošanas kārtību, vadoties no šī Nolikuma, kuru saskaņo ar koledžas direktoru. Bibliotēkas lietošanas kārtība nosaka:

  4.3.1.bibliotēkas lietošanas vispārīgos noteikumus;

  4.3.2.bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus;

  4.3.3.informatīvās un bibliotekārās apkalpošanas kārtību;

  4.3.4.iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas kārtību;

  4.3.5.iespieddarbu un citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtību – lietošanā nodoto dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas u.c. gadījumos;

  4.3.6.maksas pakalpojumu veidus, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus.

  4.4. Bibliotekāri vienojas ar koledžas direktoru par bibliotēkas darba laiku, paredzot vienai slodzei 1 – 3 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu (darbs ar fondu, bibliogrāfiskais un informatīvais darbs, jaunieguvumu apstrāde u.c.) veikšanai;

  4.4.1. ja bibliotēkā strādā vairāk par vienu bibliotekāru, viņi par lietotājiem atvērtas bibliotēkas stundu skaitu vienojas ar koledžas direktoru;

  4.4.2. viena diena mēnesī ir spodrības diena.

  4.5.Bibliotēkas darba organizācijas formas:

  4.5.1.iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem;

  4.5.2.sadarbība ar mācību priekšmetu lektoriem un skolotājiem, grupu audzinātājiem un metodisko komisiju vadītājiem izglītības satura jautājumos, projektu izstrādē;

  4.5.3.zināšanu sniegšana bibliotēkas lietotājiem par informācijas veidiem, informācijas iegūšanas iespējām un izmantošanu;

  4.5.4.bibliotēkas krājumu komplektēšana sadarbībā ar mācību priekšmetu lektoriem, skolotājiem un metodisko komisiju vadītājiem, balstoties uz mācību līdzekļu piedāvājuma un pieprasījuma izpēti;

  4.5.5.ārpusstundu pasākumu sagatavošanas atbalstīšana;

  4.5.6.iespēju robežās sadarbība ar citām bibliotēkām un iestādēm, kas sniedz informāciju izglītojošiem mērķiem;

  4.5.7.bibliotēkas lietotāju diferencēta apkalpošana.

  Bibliotēkas darbinieki
  5.1.Par koledžas bibliotekāru var strādāt speciālists, kas ieguvis augstāko izglītību pedagoģijā vai bibliotēku zinātnē.

  5.2.Koledžas bibliotekāru pienākumi:

  5.2.1.ievērot bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus;

  5.2.2.mērķtiecīgi pārvaldīt un izlietot valsts piešķirto finansējumu;

  5.2.3.organizēt un vadīt bibliotēkas darbu,

  5.2.4.sastādīt koledžas bibliotēkas gada plānu, sniegt koledžas bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;

  5.2.5.veikt krājuma sistematizēšanu, klasificēšanu, kataloģizāciju un uzglabāšanu atbilstoši bibliotekārā darba standartu prasībām;

  5.2.6.regulāri veikt precīzu krājuma uzskaiti, izdarot ierakstus bibliotēkas obligātajā dokumentācijā;

  5.2.7.sadarbībā ar lektoriem un skolotājiem veikt krājuma izpēti, analīzi un saturisko atjaunošanu;

  5.2.8.regulāri attīrīt krājumu no novecojušas, nolietotas un dublikātu literatūras;

  5.2.9.nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem;

  5.2.10.būt lojālam pret dažādām reliģijām, filozofiskiem un politiskiem uzskatiem;

  5.2.11.sekot sanitāro normu, ugunsdrošības un tehniskā aprīkojuma drošības normu ievērošanai un savlaicīgai nepilnību novēršanai;

  5.2.12.nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedalīties tālākizglītības kursos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;

  5.2.13.nodrošināt koledžas bibliotēkas integrēšanu kopīgajā valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā;

  5.2.14.nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu palīdzību datortehnikas, programmatūras un interneta darbības problēmu gadījumos.

  5.3. Koledžas bibliotēkas darbinieku tiesības:

  5.3.1.saņemt informāciju no koledžas direktora par stratēģiskās attīstības tendencēm, izglītības programmu izveides un īstenošanas gaitu;

  5.3.2.patstāvīgi veikt koledžas bibliotēkas reglamentā paredzēto darbību;

  5.3.3.iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darba optimizācijai un darba kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai;

  5.3.4.saņemt koledžas bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus valsts budžetā iedalīto līdzekļu apjomā un iespēju izmantot tos paredzētajiem mērķiem;

  5.3.5.piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos.

  6.Koledžas bibliotēkas finansēšana

  6.1.Koledžas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no valsts budžeta līdzekļiem: darbinieku darba likmju finansēšanai un bibliotēkas krājuma papildināšanai.

  6.2.Koledžas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus iespieddarbu un citu dokumentu, naudas līdzekļu, tehniskā aprīkojuma, mēbeļu un citu iekārtu veidā.

  Koledžas bibliotēkas darbības izbeigšana
  7.1.Koledžas bibliotēkas darbības izbeigšanas gadījumā izglītības iestādes dibinātājs lemj par mantas nodošanu citā pārvaldījumā.

  7.2.Strīdi vai neskaidrības saskaņā ar Bibliotēku likumā noteikto risināmi Latvijas Bibliotēku padomē vai tiesā.


  Reglaments akceptēts koledžas padomes sēdē

  2018.gada 14.novembrī

  Koledžas bibliotēkas reglamentu izstrādāja bibliotekāre …………………

  I.Miņina

  Lasīt vairāk
 • 15/04/2019
  Žurnāli labākai profesijas apguvei

  Materiālus var apskatīt šeit

  Lasīt vairāk