Dažādi iepirkumi

Malnavas koledža rīko nekustamā īpašuma nomas tiesību atklātu rakstisko izsoli neapdzīvojamās telpas daļas (kadastra apzīmējums 6868 009 0550 002) 108 m2 kopējā platība Muižas iela 4, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750. Telpu lietošanas mērķis – sabiedriskā ēdināšana, kurai ir ierobežota publiskā pieejamība. Neapdzīvojamo telpu izsoles sākotnējā cena – 0.65 EUR /m2 plus PVN apmērā mēnesī. Izsoles norises laiks – 2017. gada 21. augusts plkst. 11.00.


Izsoles dalībnieki var reģistrēties personīgi Malnavas koledžā, Kļavu iela 17, Malnavā, Kārsavas novadā, 63. kabinetā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iesniedzot izsoles Nolikuma 6.punktā minētos dokumentus. Ar izsoles nolikumu pretendents var iepazīties Malnavas koledžā, Kļavu iela 17, Malnavā, Kārsavas novadā, 63. kabinetā un ŠEIT. Ar izsoles objektu pretendents var iepazīties katru dienu iepriekš minētajos laikos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26563301.


Nekustamā īpašuma nomas līgums
Iesniegums


2017. gada 21. augustā Malnavas koledžā notika nekustamā īpašuma neapdzīvojamās telpas daļas ( kadastra apzīmējums 6868 009 0550 002) kopējā platība 108 m2, nomas tiesību atklāta rakstiskā izsole. Izsolē piedalījās 1 dalībnieks. Nomas tiesības piešķirtas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību CPA uz 5 gadiem par nomas maksu 0.65 EUR/m2 ( nulle eiro sešdesmit pieci centi) plus PVN mēnesī.

Zemes noma

Malnavas koledža rīko nekustamā īpašuma nomas tiesību atklātu rakstisko izsoli neapbūvētas zemes gabala daļas (kadastra apzīmējums 6868 009 0632) 2700 m2 kopējā platība Kļavu iela 17, Malnava, Kārsavas novads, LV-5750. Zemes lietošanas mērķis – mācību poligons, kuram ir ierobežota publiskā pieejamība. Neapbūvētas zemes gabala daļas izsoles sākotnējā cena – 28,00 EUR/2700m2 plus PVN apmērā gadā. Izsoles norises laiks – 2017. gada 17. novembris plkst. 11.00.


Izsoles dalībnieki var reģistrēties personīgi Malnavas koledžā, Kļavu iela 17, Malnavā, Kārsavas novadā, 63. kabinetā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00, iesniedzot izsoles Nolikuma 6.punktā minētos dokumentus. Ar izsoles nolikumu pretendents var iepazīties Malnavas koledžā, Kļavu iela 17, Malnavā, Kārsavas novadā, 63. kabinetā un ŠEIT. Ar izsoles objektu pretendents var iepazīties katru dienu iepriekš minētajos laikos, iepriekš piesakoties pa tālruni 26535549.


Nekustamā īpašuma nomas līgums
Iesniegums


2017. gada 17. novembrī Malnavas koledžā notika nekustamā īpašuma – neapbūvētas zemes gabala daļas (kadastra apzīmējums 6868 009 0632) 2700 m2 kopējā platība nomas tiesību atklāta rakstiskā izsole. Izsolē piedalījās 1 dalībnieks. Nomas tiesības piešķirtas individuālajam komersantam GK1111 uz 5 gadiem par nomas maksu 28,00 EUR/2700m2 (divdesmit astoņi eiro nulle centi par 2700 kvadrātmetriem) plus PVN apmērā gadā.