Malnavas koledža sekmīgi sāk jauno – Malnavas simtgades mācību gadu

Ar neviltotu prieku, pēc garās pauzes kopš marta mēneša, Malnavas koledžā ir sācies jaunais mācību gads. Gadiem ejot, izvērtējot pieprasījumu darba tirgū, mainās izglītības un studiju programmas. Pašlaik Malnavā apgūst daudzas profesijas: autoserevisa speciālists, uzņēmējdarbības speciālists lauksaimniecībā, automehāniķis, autodiagnostiķis, autoelektriķis, finanšu darbinieks, lauku īpašumu apsaimniekotājs, augkopības tehniķis, lauksaimniecības mehanizācijas tehniķis, lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, dārzkopis un lopkopis.

1. septembrī stājas spēkā jaunie standarti profesionālajai un vidējai izglītībai, un Malnavas koledža, tāpat kā citas izglītības iestādes valstī, sāk īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju. 

Jau trešo mācību gadu mēs realizējam projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projektā iesaistīti 14 grupu audzinātāji - individuālo atbalsta plānu sastādītāji un uzraudzītāji. Konsultatīvā atbalsta sniegšanā esaistās viss skolotāju kolektīvs. Lielu daļu projekta atbalsta sastāda pusdienas- dienas piedāvājums audzēkņiem, ko apmaksā projekta ietvaros. Par garšīgu, siltu un veselīgu uzturu mūsu audzēkņiem rūpējas uzņēmums CPA. Audzinātājiem ir sāpīgi apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību pārtraukšanas iemesls ir vēlme ātrāk sākt strādāt, lai varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu skolotāji uzskata, ka ne tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet visu izglītības iestāžu audzēkņiem (arī profesionālo) pienāktos brīvpusdienas. Jebkurā izglītības iestādē tā būtu laba prakse un laba izglītības iestādes vide, kas rada labvēlīgus apstākļus mācībām. Projektā “PuMPuRS” iesaistītie jaunieši ir novērtējuši, cik liela nozīme ir arī tam, ka projekts dod iespējas saņemt konsultatīvo atbalstu zināšanu papildināšanai un uzlabošanai mācību priekšmetos, kas viņiem sagādā grūtības, jo tāpēc rodas domas par mācību pārtraukšanu. Jaunā mācību gada I semestrī projekts atkal nodrošinās konsultatīvo atbalstu un ekonomisko risku novēršanas pasākumus vismaz 65 Malnavas koledžas audzēkņiem.
Paldies
Kārsavas novada pašvaldībai par veiksmīgu sadarbību kultūras un sporta jomā, par
atbalstu mūsu novada audzēkņu ēdināšanā un vizināšanā uz skolu!