MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS UN LASĪTAVAS LIETOŠANAS KĀRTĪBA

APSTIPRINU: 


Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

2018. gada 15.novembrī.
MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS UN LASĪTAVAS

LIETOŠANAS KĀRTĪBA

1.Vispārīgie noteikumi.


1.1.Bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība nosaka Malnavas koledžas bibliotēkas un lasītavas (turpmāk- bibliotēka vai lasītava) pakalpojumu sniegšanas kārtību lietotājiem, lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus, kā arī citus ar bibliotēkas un lasītavas lietošanu saistītus jautājumus.

1.2.Bibliotēkas darbības juridiskais pamats ir Latvijas Republikas likumi un citi spēkā esošie normatīvie akti, Malnavas koledžas nolikums un bibliotēkas reglaments, Malnavas koledžas iekšējās kārtības noteikumi, bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtība un noteikumi datorlietotājiem.

2.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju tiesības.

2.1.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības bez ierobežojumiem saņemt visu informāciju par bibliotēkas un lasītavas krājumu un informācijas sistēmu, kā arī to izmantot.

2.2.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības saņemt lasīšanai iespieddarbus un citus dokumentus, kā arī izmantot visus citus bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus.

2.3.Bibliotēkas un lasītavas lietotājiem ir tiesības iepazīties ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtību.

Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākumi.
3.1.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir ievērot lietošanas kārtību. Par bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtības pārkāpšanu lietotājiem uz laiku vai pavisam var atņemt tiesības lietot bibliotēku un lasītavu.

3.2.Bibliotēkas un lasītavas lietotāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret lietošanā nodotajiem iespieddarbiem vai citiem dokumentiem, bibliotēkas inventāru vai iekārtām, kā arī atlīdzināt zaudējumus, ja tādi radušies lietotāja vainas dēļ.

3.3. Beidzot mācības vai darba gaitas Malnavas koledžā, lietotāja pienākums ir nokārtot saistības ar bibliotēku.

Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas un pakalpojumu sniegšanas kārtība.
4.1.Malnavas koledžas bibliotēkas un lasītavas lietotāji ir šīs izglītības iestādes akadēmiskais personāls, skolotāji, studenti, izglītojamie un darbinieki, kā arī ikviena persona, kas izmanto bibliotēkas vai lasītavas pakalpojumus.

4.2.Reģistrējoties bibliotēkā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Bibliotēkas krājuma lietotājiem tiek izrakstīts bibliotēkas lasītāja formulārs.

4.3.Reģistrējoties lietotāju iepazīstina ar bibliotēkas un lasītavas lietošanas kārtību. Ar savu parakstu lasītāja formulārā lietotājs apliecina apņemšanos ievērot šos noteikumus.

4.4.Bibliotēkas un lasītavas sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

4.5.Bibliotēkā un lasītavā saņemtie izdevumi lietotājam jāatdod, ievērojot noteiktos termiņus:

4.5.1. mācību fonda izdevumi- mācību pusgads vai gads;

4.5.2. pamatfonda izdevumi- 15 dienas;

4.5.3. jaunieguvumi un paaugstināta pieprasījuma grāmatas- 5 dienas;

4.5.4. periodikas izdevumi- nākamajā dienā;

4.5.5. nepieciešamības gadījumā ir iespēja vienoties par garāku grāmatu izmantošanas termiņu, sākotnējo termiņu pagarinot.

4.6.No bibliotēkas un lasītavas fondiem uz mājām neizsniedz retas un ļoti vērtīgas grāmatas, bieži pieprasīto izdevumu vienīgos eksemplārus, mācību grāmatu pēdējos eksemplārus, mākslas albumus, enciklopēdijas, lielās vārdnīcas. Ar šiem materiāliem apmeklētāji var strādāt lasītavā.

4.7.Bibliotēkas lietotājiem vienlaikus izsniedz visas nepieciešamās mācību grāmatas, bet no pamatfonda vienlaikus izsniedz ne vairāk kā divas grāmatas.

4.8.Lietotājam neizsniedz viena un tā paša iespieddarba vairākus eksemplārus.

4.9.Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lietotāji var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus. Pasta izdevumi jāapmaksā lietotājam un iespieddarbi jānodod precīzi norādītajā laikā.

4.10.Datoru izmantošanas kārtību nosaka „Noteikumi datorlietotājiem”.

4.11.Ja izsniegtā grāmata vai materiāls ir sabojāts vai nozaudēts, lietotājam ir jāatlīdzina zaudējums- jāaizvieto to ar tādu pašu vai līdzvērtīgu iespieddarbu, saskaņojot to ar bibliotekāru. Pazaudēto un sabojāto iespieddarbu vērtību nosaka pēc bibliotēkas uzskaites dokumentos uzrādītajām cenām. Par notikušo aizvietošanu tiek veikti attiecīgie ieraksti „Lasītāju nozaudēto un aizvietoto iespieddarbu uzskaites burtnīcā”; parakstās lietotājs un bibliotekārs.

4.12.Ja grāmatas sabojātas vai pazudušas nelaimes gadījumā (ugunsgrēks, plūdi utml.), lietotājs raksta paskaidrojumu par notikušo, uz tā parakstās students vai izglītojamais un kurators vai grupas audzinātājs. Attiecīgās grāmatas tiek izslēgtas no fonda, neprasot atlīdzināt zaudējumus.

4.13.Bibliotēkā pieejami maksas pakalpojumi: kopēšana (saskaņā ar Autortiesību likumu) un drukāšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.720 (2013.gada 3.septembrī) par šo darbu izcenojumiem. Bibliotēkas lietotājs ir atbildīgs par autortiesību ievērošanu.

4.14.Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas termiņš beidzies.

5.Uzvedības noteikumi bibliotēkā un lasītavā.

5.1.Lietotājs nedrīkst iznest no bibliotēkas grāmatas un citus dokumentus, kuru saņemšanu viņš nav noformējis pie bibliotekāra.

5.2.Iespieddarbos nedrīkst izdarīt atzīmes un svītrojumus, locīt vai tos citādi bojāt. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram, pretējā gadījumā par sabojāto iespieddarbu atbild lietotājs.

5.3.Bibliotēkas telpās un lasītavā jāievēro kārtība un klusums, nedrīkst traucēt darbu citiem apmeklētājiem. Jāizslēdz mobilo ierīču skaņa.

5.4.Lasītavā un pie datoriem nedrīkst strādāt virsdrēbēs.

5.5.Bibliotēkā un lasītavā aizliegts ienest un lietot ēdienus un dzērienus.

Bibliotēkas lietošanas kārtību izstrādāja bibliotekāre …………..I.Miņina