Malnavas koledžas bibliotēkas reglaments

Apstiprinu: 


Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

2018 .gada 15.novembrī

Malnavas koledžas bibliotēkas reglaments

Vispārīgie noteikumi
1.1.Malnavas koledžas bibliotēka ir tās struktūrvienība kā kultūras, izglītības, informācijas un audzināšanas darba sastāvdaļa, kura veic Bibliotēku likumā noteiktās funkcijas un ir reģistrēta šajā likumā noteiktajā kārtībā.

1.2.Koledžas bibliotēka darbojas saskaņā ar Augstskolu likumu, Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Bibliotēku likumu, LR Ministru kabineta apstiprinātiem noteikumiem izglītības un bibliotēku nozarē, Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Fizisko personu datu apstrādes likumu, Autortiesību likumu, Malnavas koledžas nolikumu, šo Nolikumu un citiem saistošiem normatīviem dokumentiem.

Bibliotēkas darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi
2.1.Bibliotēkas darbības mērķi:

2.1.1.informatīvi nodrošināt koledžas studiju un pētnieciskos procesus atbilstoši studiju programmu un zinātniskās pētniecības virzieniem;

2.1.2.līdzdarboties profesionālās vidusskolas licencēto un akreditēto izglītības programmu īstenošanā atbilstoši valsts izglītības standartiem un mācību priekšmetu programmām;

2.1.3.darbu organizēt atbilstoši valstī noteiktajām bibliotēku nozares standartu prasībām;

2.1.4.iekļauties valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā.

2.2.Koledžas bibliotēkas darbības pamatvirzieni:

2.2.1.studiju un izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, sistematizēšana, kataloģizēšana, klasificēšana un uzglabāšana;

2.2.2.akadēmiskā personāla, skolotāju, studentu, audzēkņu un darbinieku informatīvā, bibliotekārā un bibliogrāfiskā apkalpošana.

2.3.Bibliotēkas galvenie uzdevumi:

2.3.1.audzināt bibliotēkas lietotājos apziņu par intelektuālās brīvības un informācijas pieejamības nozīmi demokrātijas attīstībā, veidot un nostiprināt izglītojamo pilsonisko apziņu, piederības izjūtu Latvijas valstij un sabiedrībai;

2.3.2.nodrošināt bibliotēkas lietotājiem brīvu pieeju dažāda veida informācijai, lai uzlabotu zināšanu kvalitāti un celtu kultūras līmeni;

2.3.3.attīstīt studentu un audzēkņu informācijas atrašanas, iegūšanas, kritiskas izvērtēšanas un lietošanas prasmes;

2.3.4.veicināt studentu un audzēkņu patstāvīgās mācīšanās iemaņu veidošanos;

2.3.5.īstenot studentu un audzēkņu lasīšanas veicināšanas programmas un projektus, organizēt iespieddarbu izstādes, literatūras un preses apskatus u.c. pasākumus;

2.3.6..atbalstīt skolotājus mācību priekšmetu programmu īstenošanā un audzināšanas darbā;

2.3.7.sistemātiski veikt fonda tīrīšanu, izslēdzot no tā novecojušo un nolietoto literatūru, nodrošināt fonda saglabāšanu un drošību;

2.3.8.darboties kā līdzvērtīgai partnerei vietējā un valsts mēroga bibliotēku un informācijas tīklā;

2.3.9.regulāri sniegt nepieciešamo profesionālo informāciju pēc Latvijas Nacionālās bibliotēkas pieprasījuma.

3.Bibliotēkas struktūra

3.1.Bibliotēkā ir mācību grāmatu, daiļliteratūras un nozaru literatūras abonements, lasītava, kurā var iepazīties ar periodiku, izmantot uzziņu izdevumus, strādāt ar portatīvo datoru, datorlasītava, kas ir atbilstoši tehnoloģiski aprīkota (iespēja lietot datoru, datorprogrammas, printeri, skeneri, internetu, kopēšanas iekārtu u.c.) un krātuve.

Bibliotēkas darba organizācija
4.1.Mācību iestādes direktora vietnieks studiju un pētnieciskajā darbā vada un kontrolē bibliotēkas darbību, nodrošina bibliotēkas saimnieciskās un finansiālās vajadzības.

4.2.Bibliotēka strādā pēc plāna, ko sastāda saskaņā ar mācību iestādes studiju plānu, mācību un audzināšanas darba plānu.

4.3.Bibliotekāri izstrādā bibliotēkas lietošanas kārtību, vadoties no šī Nolikuma, kuru saskaņo ar koledžas direktoru. Bibliotēkas lietošanas kārtība nosaka:

4.3.1.bibliotēkas lietošanas vispārīgos noteikumus;

4.3.2.bibliotēkas lietotāju loku, viņu tiesības un pienākumus;

4.3.3.informatīvās un bibliotekārās apkalpošanas kārtību;

4.3.4.iespieddarbu un citu dokumentu lietošanas kārtību;

4.3.5.iespieddarbu un citu dokumentu vērtības atlīdzināšanas kārtību – lietošanā nodoto dokumentu sabojāšanas, nozaudēšanas u.c. gadījumos;

4.3.6.maksas pakalpojumu veidus, kā arī citus ar bibliotēkas lietošanu saistītus jautājumus.

4.4. Bibliotekāri vienojas ar koledžas direktoru par bibliotēkas darba laiku, paredzot vienai slodzei 1 – 3 stundas dienā bibliotēkas iekšējo tehnisko darbu (darbs ar fondu, bibliogrāfiskais un informatīvais darbs, jaunieguvumu apstrāde u.c.) veikšanai;

4.4.1. ja bibliotēkā strādā vairāk par vienu bibliotekāru, viņi par lietotājiem atvērtas bibliotēkas stundu skaitu vienojas ar koledžas direktoru;

4.4.2. viena diena mēnesī ir spodrības diena.

4.5.Bibliotēkas darba organizācijas formas:

4.5.1.iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana bibliotēkas lietotājiem;

4.5.2.sadarbība ar mācību priekšmetu lektoriem un skolotājiem, grupu audzinātājiem un metodisko komisiju vadītājiem izglītības satura jautājumos, projektu izstrādē;

4.5.3.zināšanu sniegšana bibliotēkas lietotājiem par informācijas veidiem, informācijas iegūšanas iespējām un izmantošanu;

4.5.4.bibliotēkas krājumu komplektēšana sadarbībā ar mācību priekšmetu lektoriem, skolotājiem un metodisko komisiju vadītājiem, balstoties uz mācību līdzekļu piedāvājuma un pieprasījuma izpēti;

4.5.5.ārpusstundu pasākumu sagatavošanas atbalstīšana;

4.5.6.iespēju robežās sadarbība ar citām bibliotēkām un iestādēm, kas sniedz informāciju izglītojošiem mērķiem;

4.5.7.bibliotēkas lietotāju diferencēta apkalpošana.

Bibliotēkas darbinieki
5.1.Par koledžas bibliotekāru var strādāt speciālists, kas ieguvis augstāko izglītību pedagoģijā vai bibliotēku zinātnē.

5.2.Koledžas bibliotekāru pienākumi:

5.2.1.ievērot bibliotēku darbību reglamentējošos dokumentus;

5.2.2.mērķtiecīgi pārvaldīt un izlietot valsts piešķirto finansējumu;

5.2.3.organizēt un vadīt bibliotēkas darbu,

5.2.4.sastādīt koledžas bibliotēkas gada plānu, sniegt koledžas bibliotēkas darbības un statistisko atskaiti normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;

5.2.5.veikt krājuma sistematizēšanu, klasificēšanu, kataloģizāciju un uzglabāšanu atbilstoši bibliotekārā darba standartu prasībām;

5.2.6.regulāri veikt precīzu krājuma uzskaiti, izdarot ierakstus bibliotēkas obligātajā dokumentācijā;

5.2.7.sadarbībā ar lektoriem un skolotājiem veikt krājuma izpēti, analīzi un saturisko atjaunošanu;

5.2.8.regulāri attīrīt krājumu no novecojušas, nolietotas un dublikātu literatūras;

5.2.9.nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem;

5.2.10.būt lojālam pret dažādām reliģijām, filozofiskiem un politiskiem uzskatiem;

5.2.11.sekot sanitāro normu, ugunsdrošības un tehniskā aprīkojuma drošības normu ievērošanai un savlaicīgai nepilnību novēršanai;

5.2.12.nepārtraukti pilnveidot savu profesionālo kompetenci, piedalīties tālākizglītības kursos normatīvajos dokumentos noteiktajā kārtībā;

5.2.13.nodrošināt koledžas bibliotēkas integrēšanu kopīgajā valsts vienotajā bibliotēku informācijas sistēmā;

5.2.14.nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu palīdzību datortehnikas, programmatūras un interneta darbības problēmu gadījumos.

5.3. Koledžas bibliotēkas darbinieku tiesības:

5.3.1.saņemt informāciju no koledžas direktora par stratēģiskās attīstības tendencēm, izglītības programmu izveides un īstenošanas gaitu;

5.3.2.patstāvīgi veikt koledžas bibliotēkas reglamentā paredzēto darbību;

5.3.3.iesniegt priekšlikumus bibliotēkas darba optimizācijai un darba kvalitātes uzlabošanas pasākumu īstenošanai;

5.3.4.saņemt koledžas bibliotēkas darbībai un attīstībai nepieciešamos finansu līdzekļus valsts budžetā iedalīto līdzekļu apjomā un iespēju izmantot tos paredzētajiem mērķiem;

5.3.5.piedalīties bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursos un pieredzes apmaiņas pasākumos.

6.Koledžas bibliotēkas finansēšana

6.1.Koledžas bibliotēkas darbību un attīstību finansē no valsts budžeta līdzekļiem: darbinieku darba likmju finansēšanai un bibliotēkas krājuma papildināšanai.

6.2.Koledžas bibliotēkai ir tiesības saņemt ziedojumus iespieddarbu un citu dokumentu, naudas līdzekļu, tehniskā aprīkojuma, mēbeļu un citu iekārtu veidā.

Koledžas bibliotēkas darbības izbeigšana
7.1.Koledžas bibliotēkas darbības izbeigšanas gadījumā izglītības iestādes dibinātājs lemj par mantas nodošanu citā pārvaldījumā.

7.2.Strīdi vai neskaidrības saskaņā ar Bibliotēku likumā noteikto risināmi Latvijas Bibliotēku padomē vai tiesā.


Reglaments akceptēts koledžas padomes sēdē

2018.gada 14.novembrī

Koledžas bibliotēkas reglamentu izstrādāja bibliotekāre …………………

I.Miņina