MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS NOTEIKUMI DATORLIETOTĀJIEM

APSTIPRINU: 


Malnavas koledžas direktors V.Indričāns

2018.gada 15.novembrī.

MALNAVAS KOLEDŽAS BIBLIOTĒKAS NOTEIKUMI DATORLIETOTĀJIEM

Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā apmeklētāji izmanto internetu, datortehniku, elektroniskos resursus bibliotēkā.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

Datora un interneta pakalpojumus ir tiesības izmantot bez maksas ikvienam bibliotēkā reģistrētam lietotājam.

Datora izmantošana ne ilgāk kā 1 stundu, izņemot gadījumus, kad jāraksta referāts, prakses atskaite, patstāvīgais darbs, jāmācās CSN utml.

Strādājot pie datora, jāievēro klusums, vienlaicīgi pie datora drīkst atrasties ne vairāk kā 2 datorlietotāji, ievērojot konfidencialitāti.

Lietotājiem ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo bibliotekārēm par pēkšņām izmaiņām datortehnikas darba režīmā (trokšņi, dūmi, nodziest monitors u.c.), izmaiņām programmās.

Savus failus drīkst saglabāt mapē C:/Audzēkņu darbi/vārds,uzvārds vai uz personīga datu nesēja. Pārējie faili un mapes tiks dzēstas.

Beidzot darbu, pareizi jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta.

Izmantojot personīgos datu nesējus (portatīvos datorus, planšetdatorus, CD, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to bibliotekāres.

Datorlietotāji drīkst izmantot bibliotēkā esošo literatūru, izdrukas vai neskaidrību gadījumā griezties pēc palīdzības pie bibliotekārēm.

Izmantojot internetu, jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības, vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta adreses, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās ( piem., pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).

Izmantot printēšanas un kopēšanas pakalpojumus saskaņā ar apstiprināto maksas pakalpojumu cenrādi, tikai ar bibliotekāru atļauju.

LIETOTĀJIEM AIZLIEGTS

*Pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, aiztikt elektriskos vadus un to savienojumus (kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļas savienojošos vadus u.c.).

*Nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.).

*Pie datora atrasties virsdrēbēs, ar mitrām drēbēm un rokām, ar pārtikas produktiem vai dzērieniem.

*Trokšņot, sarunāties pa mobilo telefonu un traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu.

*Mainīt datoru konfigurāciju vai uzstādīt programmas, kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu.

*Bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātos failus. Bibliotekāres neatbild par cietajā diskā saglabāto informāciju.

Lietotāji, kuri neievēro interneta, datortehnikas un elektronisko resursu lietošanas noteikumus, zaudē tiesības tos izmantot uz laiku, ko nosaka bibliotekāres, sākot no 2 nedēļām.

Datorlietotāju noteikumus izstrādāja bibliotekāre: ……………………….I.Miņina