Kārtojam Centralizētos profesionālās kvalifikācijas eksāmenus

Malnavas koledžā, ievērojot valstī noteiktos piesardzības pasākumus, notika profesionālās kvalifikācijas eksāmeni. 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt
nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās
profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana
Jauniešu garantijas ietvaros” vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 Malnavas koledžā diplomus ieguva
augkopības tehniķi,
lauksaimniecības tehnikas mehāniķi,
finanšu darbinieki.
Arī neklātienes mācību programmā veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un ieguva lauksaimniecības tehniķa mehāniķa diplomus. Paldies visiem par kopābūšanu!
Lai veiksmīgs un veselīgs turpmākais ceļš!