Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2019./2020. mācību gadā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2019./2020. mācību gadā.Izglītības un zinātnes ministrija

MALNAVAS KOLEDŽA

Reģ. Nr. 4247002587

Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, p.n.Vītoli, LV5750

Tālrunis: 65 733 100, 65 733 274, fakss 65 733 100, e-pasts malnavaskol@inbox.lv

APSTIPRINU

Malnavas koledžas direktors

V.Indričāns

2019. gada 30. janvārī

2019. gada 30. janvārī Nr. 3.4

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2019./2020. mācību gadā (turpmāk – Kārtība) nosaka izglītojamo uzņemšanas nosacījumus Malnavas koledžā (turpmāk – koledža).
Izglītojamo uzņemšanas kārtību koledžā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās izglītības likuma 26., 27. un 28. pantu, Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada 31. augusta Iekšējiem noteikumiem Nr. 1-6e/2018/17 “Personu uzņemšanas kārtība profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs”.
Kārtība tiek publicēta koledžas mājaslapā malnava.lv.


II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

4. Valsts finansētajās profesionālās vidējās izglītības programmās personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves:

N. p.k.  / Izglītības programma / Profesionālā kvalifikācija / Iepriekšējā izglītība / Mācību vieta / Mācību ilgums:


1. Autotransports / Automehāniķis (1.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi
2. Autotransports / Auto diagnostiķis (2.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi

3. Banku zinības un finanses / Finanšu darbinieks (3.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi

4. Augkopība / Augkopības tehniķis (4.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi

5. Lauksaimniecības tehnika / Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (5.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi

6. Lopkopība / Lopkopības tehniķis (6.pielikums) / 9.klase / Malnava / 4 gadi

7. Dārzkopība / Dārzkopis (7.pielikums) / 9.klase / Malnava / 1 gads

8. Lopkopība / Lopkopis (8.pielikums) / 9.klase / Malnava / 1 gads


III. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5. Personas uzņemšana izglītības iestādē notiek, pamatojoties uz šādiem personas iesniegtiem dokumentiem:

5.1. iesniegumu izglītības iestādes direktoram, kurā norādīta izvēlētā profesionālās izglītības programma un iegūstamā kvalifikācija;

5.2. pamatizglītību, arodizglītību, vispārējo vidējo izglītību vai citu iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju (uzrādot dokumentu oriģinālu);

5.3. medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u);

5.4. ja attiecināms, iesniedz dokumentus, kas apliecina personas ar speciālām vajadzībām, bāreņa un bez vecāku gādības palikuša bērna statusu.

6. Mācībām klātienē ar mācību sākumu attiecīgā gada septembrī izglītības iestādes pieņem šo noteikumu 5.punktā minētos dokumentus katru gadu no 14. jūnija līdz 15. augustam, citos gadījumos – saskaņā ar licencētas un akreditētas profesionālās izglītības programmas mācību procesa grafiku.

7. Izglītības iestādes uzņemšanas komisiju (turpmāk – komisija) izveido ar izglītības iestādes direktora rīkojumu.

8. Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 8.30 līdz 16.00.

9. Šo noteikumu 5. punktā minēto dokumentu pieņemšana mācībām profesionālās izglītības programmās koledžā ir bez maksas.

10. Personas mācībām koledžā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.

11. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

12. Uzņemšanas komisijas sēde Malnavas koledžā, Kļavu ielā 17, Malnavā, Kārsavas novadā, mācībām valsts budžeta finansētās izglītības programmās notiks 2019. gada 16. augustā:

12.1. plkst. 10.00 – IP Autotransports, kvalifikācija – automehāniķis un autodiagnostiķis, IP Banku zinības un finanses, kvalifikācija – finanšu darbinieks;

12.2. plkst. 11.00 – IP Augkopība, kvalifikācija – augkopības tehniķis, IP Lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, IP Lopkopība, kvalifikācija – lopkopības tehniķis ( mācību ilgums – 4 gadi);

12.3. plkst. 12.00 – AP Dārzkopība, kvalifikācija – dārzkopis (mācību ilgums 1 gads), AP Lopkopība, kvalifikācija – lopkopis (mācību ilgums 1 gads).

13. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem un personu iesniegumiem, uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

14. Personas, kuras nav izturējuši konkursu izvēlētajā profesijā, var iesniegt iesniegumu uz brīvām vietām citās izglītības programmās.

15. Komisija, pamatojoties uz uzņemšanas rezultātiem, no šo noteikumu 6. vai 12.punktā minētā dokumentu pieņemšanas termiņa beigām trīs darba dienu laikā pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

16. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā var notikt ar direktora rīkojumu izņēmuma gadījumos koledžas apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto izglītības programmu vai izglītības programmas daļu.

17. Izglītojamajam var ieskaitīt zināšanu vērtējumu mācību priekšmetos, kurš iegūts iepriekšējā mācību iestādē, pamatojoties uz iesniegto sekmju izrakstu.

18. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem koledžā uzsāk 2019. gada 1. septembrī.

19. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības koledžā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

IV. Noslēguma jautājums

20. Atzīt par spēku zaudējušu Malnavas koledžas 2018. gada 31. janvāra iekšējos noteikumus Nr.3.4 „ Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2018./2019. mācību gadā”.

Direktora vietniece profesionālās

vidējās izglītības jomā I.Deniškāne-Ruskule

0 0