Bioloģiskās lauksaimniecības kursi noslēgušies

Noslēgušies bioloģiskie kursi Ziemeļlatgales 34 lauksaimniekiem, kurus organizēja Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs kopā ar Malnavas koledžu. 180 stundu kursu laikā kursu dalībnieki iepazinās gan ar bioloģiskās lauksaimniecības principiem, normatīviem aktiem, kontroles kārtību , augkopības produkcijas ražošanu ar bioloģiskās lauksaimniecības metodi, dzīvnieku audzēšanu, sabiedrības un cilvēku drošību, gan apmeklēja daudzas labākās Ziemeļlatgales zemnieku saimniecības.

Kursu apmeklētāji atzina, ka iegūtās zināšanas ir ļoti vērtīgas un tiešām noderēs ikdienas darbā. Tāpat izskanēja doma, ka kursu laikā daudzi ir iepazinušies un varēs sadarboties nākotnē. Kursanti izteica vēlmi, ka varētu satikties vēl kādos izglītojošos semināros aģentūrā. Paldies Malnavas koledžas direktoram J.Bozovičam un mācību spēkiem, īpaši Vilmai Keišai un Marlindai Cimmermanei, par sadarbību. Jauko noslēguma pasākumu kuplināja kursantu paldies un krišjānietes Irēnas Romānes atjautīgais apsveikums.