Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Malnavas koledža 2017./ 2018. mācību gada 27.decembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr. P6-03/04 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Malnavas koledžā.

Šajā 2018./2019.m.g. 1.semestrī projektā iesaistīti 42 Malnavas koledžas izglītojamie, kas projekta ietvaros saņem gan atbalstu ēdināšanā, gan atbalstu sabiedriskā transporta, dienesta viesnīcas izdevumu segšanā.
Projekta koordinatore Malnavas koledžā ir skolotāja Ilga Novikova.


0 0