Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai


Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

PuMPuRAM MALNAVĀ – 2 GADI!

Eiropas
atbalsts projektā
Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai” ir pieejams
gan profesionālo, gan vispārizglītojošo skolu audzēkņiem no 5. līdz 12. klasei.
Priekšlaicīga mācību pamešana nelabvēlīgi ietekmē turpmāko dzīvi un
nodarbinātību, palielina sociālās atstumtības un nabadzības risku. Tādēļ
projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā
izglītībā sistēmisku atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku
samazināšanai. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu
starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus
un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Tiek sniegts gan individuālais materiālais un konsultatīvais atbalsts
izglītojamiem ar priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku, gan sistēmiskais
atbalsts riska grupas identificēšanai un uzskaitei, atbalstošas mācību vides
izveidošanai, pedagogu profesionālajai pilnveidei un jauniešu iniciatīvu
projektiem.

Malnavas koledža darbu projektā uzsāka 2017./ 2018.
gadā 2. semestrī, kad ar dažādiem atbalsta pasākumiem projektā tika iesaistīti
21 audzēknis. Pagājušajā mācību gadā 1.sem projektā nepieciešamo atbalstu
saņēma 42 izglītojamos, 2.semestrī Malnavas koledžā Eiropas atbalstu saņēma jau 56 audzēkņi. Šogad projektam “PuMPuRS Malnavā”
janvāri– februārī aprit 2 gadi! Šajā
mācību gadā 1.sem projekta atbalstu
saņēma 54 audzēkņi , bet 2.sem jeb šobrīd 62 izglītojamie. Projektā iesaistīti 15 grupu audzinātāji - Individuālo atbalsta
plānu sastādītāji un uzraudzītāji, taču konsultatīvā atbalsta sniegšanā
iesaistās viss skolotāju kolektīvs. Lielu daļu projekta atbalsta sastāda
pusdienas- dienas piedāvājums, ko apmaksā projekts, bet mūsu audzēkņus visus
šos projekta gadus garšīgi un veselīgi baro uzņēmums CPA . Pedagogiem ir sāpīgi
apzināties, ka reizēm viņu audzināmo mācību pamešanas iemesls ir vēlme ātrāk
sākt strādāt , lai vienkārši varētu nodrošināt savas pamatvajadzības. Tāpēc mūsu
pedagogi uzskata, ka ne tikai pamatskolās būtu jāpiešķir brīvpusdienas, bet
visiem skolu audzēkņiem ( arī profesionālo) pienāktos brīvpusdienas. Jebkurā
mācību iestādē tā būtu laba prakse un laba mācību iestādes vide, kas rada
labvēlīgus apstākļus mācībām. Šajā semestrī projekts ēdināšanu nodrošina 52
audzēkņiem.

Šo divu gadu laikā jaunieši ir novērtējuši , cik liela
nozīme ir arī tam, ka projekts dot iespējas jauniešiem saņemt papildus
konsultācijas mācību sekmju uzlabošanai, lai viņi varētu papildus apgūt tos
mācību priekšmetus, kas viņiem sagādā grūtības vai tieši tāpēc rodas bažas par
mācību turpināšanu. Šobrīd darbs pie IAP sagatavošanas 2.semestrim gandrīz jau ir pabeigts, taču
liela nozīme ir tam, ka projektā var tikt iesaistīti izglītojamie jebkurā
mācību periodā, tiklīdz šos mācību pamešanas riskus pedagogi pamana un uzskata
par nepieciešamu šo darbu projektā uzsākt. Šeit lielu lomu spēlē pieredzējis un
zinošs pedagogu un audzinātāju kolektīvs- kāds Malnavā arī ir. Tas dot cerību,
ka jaunieši tiešām iegūs izvēlēto specialitāti un priekšlaicīgi mācību
pamešanas riski samazināsies līdz minimumam. Par projekta līdzekļiem tiek
apmaksāts pedagogu vai citu speciālistu darbs un vēl projektā ir paredzēts arī
finansiāls atbalsts sociālo problēmu risināšanai.

Projekta koordinatore Malnavas koledžā Ilga Novikova
Malnavas koledža 2017./ 2018. mācību gada 27.decembrī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu noslēdza SADARBĪBAS LĪGUMU Nr. P6-03/04 par Eiropas Savienības struktūrfondu projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “ Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ” īstenošanu Malnavas koledžā.

Šajā 2018./2019.m.g. 1.semestrī projektā iesaistīti 42 Malnavas koledžas izglītojamie, kas projekta ietvaros saņem gan atbalstu ēdināšanā, gan atbalstu sabiedriskā transporta, dienesta viesnīcas izdevumu segšanā.
Projekta koordinatore Malnavas koledžā ir skolotāja Ilga Novikova.