Sākums Vēsture

Vēsture

1921.gada 10.martā Satversmes sapulces loceklis agronoms Pēteris Sauleskalns no Latvijas valdības saņem uzdevumu ierīkot un vadīt Latgales lauksaimniecības vidusskolu Malnavā un Ludzas apriņķī. Minēto uzdevumu parakstīja toreizējais Zemkopības ministrs Hugo Celmiņš un lauksaimniecības departamenta direktors agronoms Vasīlijs Skubiņš.  Malnavas muiža pirmā pasaules kara laikā bija ļoti izpostīta; muižas ēka daļēji sagrauta, iznīcināti lopi, saimniecības inventārs, sēkla. Visu vajadzēja atjaunot.

Ar lielu enerģiju Sauleskalns darbojās salīkstot pirmos skolas un saimniecības darbiniekus.Rūpējās par labu mājdzīvnieku iegādi, iepirka šķirnes govis no Vidzemes muižām, sameklēja labus zirgus, cūkas, aitas. Iepirka augstvērtīgu lauksaimniecības kultūru sēklu, ko vēlāk varēja iegādāties apkārtējie zemnieki, kas stiprināja viņu labklājību un ticību jaunajai valdībai. Pats P.Sauleskalns par mācību dibināšanas sākuma posmu vēlāk rakstīja: “Ar savu darbību mēģināju skolai piešķirt latvisku veidojumu saskaņā ar latviešu dzīves jēgu. Skolai bija divi mērķi:

1. Dot vidusskolas izglītību ar tiesībām iestāties augstskolā.

2. Dot vidējo lauksaimniecības izglītību ar mērķi sagatavoties praktiskam darbam.

Skolas programmā bija apvienoti vispār izglītojoši un lauksaimnieciska rakstura priekšmeti. Lauksaimniecība ir ārkārtīgi nozīmīga katrai tautai, tā ir cilvēka gara, miesas un praktiskās dzīves veidotāja….”1921.gada 10.oktobrī svinīgi tika atklāta Latgales lauksaimniecības vidusskola. Šis notikums bija īpaši svarīgs, jo tā bija pirmā vidējā lauksaimniecības mācību iestāde Latgalē ar četrgadīgu mācību kursu. Mācības uzsāka 22 audzēkņi, vēlākos gados to skaits pieauga līdz 200. Sākot ar 1935./1936.mācību gadu vidusskola pāriet uz  piecgadīgo mācību kursu.  1936.gada 10.septembrī Zemkopības ministrs J.Birznieks deva rīkojumu Latgales vidusskolu ar 1936./1937.mācību gadu saukt par Valsts Malnavas lauksaimniecības vidusskolu, kas tiešāk izteica tās atrašanās vietu Latgalē. 

1940.gadā, kad Latvijā nodibinājās padomju vara Sauleskalns tika atbrīvots no darba. Viņš pārcēlās uz savu saimniecību Jaunraunas “Saulkalniem”. 1940.gada 29.novembrī direktora postenī apstiprināja Vladislavu Pušmucānu (1931.gada absolventu), kurš karam sākoties evakuējās ar padomju karaspēku uz Krieviju. Kara un pēckara gados direktori mainījās bieži. Mācību iestādi vadīja:

Ludvigs Vaivars   1941.jūlijs 1941.26.10 
 Rihards Arvīds Skreija  1941.26.10  1942.15.07
 Ludvigs Vaivars   1942.15.07  1944.augusts

Otrā pasaules kara laikā mācību iestāde 1943./1944.māc.gadā daļēji tika evakuēta uz Pļaviņām, kur mācības notika Pļaviņu ģimnāzijas telpās. 1944.gada jūlijā mācību iestādi pārdēvēja par Malnavas lauksaimniecības tehnikumu un līdz 1946.gada aprīlim tā bija LPSR Zemkopības Tautas komisariāta pakļautībā. Par direktoriem šinī laikā strādāja: 

 Vilhelms Nagļa 1944.23.08  1945.01.10 
 Aleksandrs Popovs  1945.g.1.10  1946.23.05

No 1946.gada aprīļa līdz 1959.gada janvārī Malnavas lauksaimniecības tehnikums bija LPSR lauksaimniecības ministrijas pakļautībā. Šai laikā direktori bija:

 Mihails Solovjovs  1946.15.05  1946.15.06
 Vilis Rutmanis  1946.15.06  1950.01.05
 Antons Indāns  1950.01.05  1953. decembris
 Fricis Ezermalis  1953. decembris  1954
 Alfrēds Bokmelders  1954  1961

1947.gadā atvērta jauna specialitāte tehniķis – meliorators, kurā speciālistus gatavoja līdz 1953.gadam. Sagatavoti 82 melioratori.  1951.gadā klāt nāca specialitāte zootehniķi, kura pastāvēja līdz 1970.gadam. Sagatavoti 484 zootehniķi.  No 1959.gada janvāra līdz 1961.gada maijam mācību iestāde bija Lavijas PSR Ministru padomes Valsts komitejas pakļautībā.  1961.gada maijā tehnikums atkal pāriet Latvijas PSR lauksaimniecības ministrijas pārziņā. Par direktoru strāda Konstantīns Students. 

1962.gada aprīlī (sakarā ar raksturīgo tam laikam reorganizāciju) mācību iestādi pārzin Latvijas PSR lauksaimniecības produktu ražošanas un sagādes ministrija.  1963.g. 1.septembrī tiek atvērta grāmatvedības un elektrifikācijas nodaļas.  1964.gadā 10.janvārī pievienoja Ludzas lauksaimniecības tehnikumu – grāmatvedības specialitāti.  Ar Latvijas PSR lauksaimniecības produktu  ražošanas un sagādes ministrijas 1964.gada 23.marta pavēli Nr.93 Malnavas l/s tehnikumam pievienoja sovhozu  Kārsava un mācību iestādi pārdēvēja par Malnavas sovhoztehnikumu. Par direktoru nozīmēts Jāzeps Mežals.

1970.gada 25.martā pārcelta viena agronomu mācību grupa no likvidējamā Dagadas celtniecības tehnikuma.  1972.gadā 1.septembrī atvērta mehanizācijas nodaļa.  Līdz 1977.gadam notika vairāku kolhozu apvienošana un pievienošana sovhoztehnikumam. Rezultātā kopējā zemes platība sasniedz 11 926 ha.  No 1977.g. – 1978.g. sovhoztehnikumu vadīja direktors Jāzeps Laganovskis (1959.g. absolvents).  No 1980.g. – 1992.g. direktors bija Aleksandrs Tomiļins. Audzēkņu skaits svārstījās no 800 – 900. 

Atmodas laiku tehnikuma kolektīvs uzņēma ar sajūsmu. Tehnikumā darbojās Tautas fronte. Tehnikumieši brauca uz barikādēm Rīgā (1991.gada janvāris).  Ar Latvijas republikas lauksaimniecības ministrijas 1990.gada 13.augusta pavēli Nr. 43k sovhoztehnikuma nosaukums izmainīts un nosaukts par Malnavas lauksaimniecības tehnikumu.  Ar 1992.gada 16.marta pavēli Nr. 59 izveidots Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikums. Par direktoru iecelts Pēteris Labanovskis (1961.gada absolvents).

Sākas darbs pie jaunu izglītības programmu izstrādāšanas, kas pilnīgāk apmierinātu pieprasījumu darba tirgū, tā:no 1992. – 1997.gadam tiek apmācīti lauku elektromontieri – traktoristi; 1995.gadā atver mežkopības specialitāti; 1996. – 1997. m.g. izstrādāta izglītības programma autotransports, kura jauniešos rod lielu atsaucību; ar 1998. – 1999.m.g. sākas apmācība pēc izglītības programmas uzņēmējdarbība lauksaimniecībā, kas ar 2001./2002.m.g. pārdēvēta par komerczinībām; 2000./2001.m.g. grāmatvedības nodaļa pārdēvēta par saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze, kas tāpat dod kvalifikāciju grāmatvedis 

No 1. izlaiduma, kas notika 1925.gadā – 2002.gadam pavisam sagatavoti 7 443 speciālisti.  Sakarā ar mācību iestādes 80 – gadi, 1939.gada absolventi Henrihs Logins un Visvaldis Dzenis izdeva grāmatu “Mūsu Malnava”, kur var iepazīties ar Malnavas muižas vēsturi un pirmajiem mācību iestādes pastāvēšnas 24 gadiem. 2001./2002.m.g. tehnikums iesaistās skolu konkursā Internetā “Mēs Latvijai, Latvija mūsos”, lai piedalītos Virtuālās enciklopēdijas “Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliešņa” (gramata21.lv) veidošanā. 

2003.gada 18.augustā Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu grupas atzinumu par izglītības iestādes atbilstību noteiktajiem kritērijiem, izdod rīkojumu par Valsts Malnavas lauksaimniecības tehnikuma nosaukuma grozīšanu, ar 2003.gada 1.septembri to pārdēvējot par Malnavas koledžu. 2003.gada 11.decembrī Izglītības un zinātnes ministrijā Malnavas koledžai izsniegta reģistrācijas apliecība. Studijas sāka pirmā autoservisa speciālistu grupa.

2002./2003.gadā PHAR ,,2000 ESK pasākumi Latgalē” ietvaros realizēts projekts ,,Kvalificētu autotransporta mehāniķu sagatavošana Latgales reģiona tranzīta industrijas darba tirgum”, kas ļāva būtiski uzlabot izglītības iestādes materiālo bāzi un sākt risināt jautājumu par jaunu augstāka līmeņa izglītības programmu piedāvāšanu.

Izglītības un zinātnes ministrija 2005.gada 1.jūnija rīkojumu par Malnavas koledžas direktoru ieceļ Juri Bozoviču
2005.gada septembrī notika Malnavas koledžas akreditācija (mācību iestāde akreditēta uz neierobežotu laiku, studiju programmas- uz 6 gadiem). Ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko koledžu, Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, Transporta un sakaru institūtu, Krievijas Pleskavas Valsts politehnisko institūtu, Lietuvas Ukmerģes tehnoloģiju un uzņēmējdarbības skolu.

2006.gada 8.jūlijā Malnavas skola nosvinēja 85 gadu jubileju. Bija ieradušies pāri par 1000 absolventu, bijušo darbinieku un viesu.

2006.gada laikā tika īstenoti projekti (Phare un ESF) par aptuveni 300000LVL. Tika nostiprināta materiāli tehniskā bāze un izdoti daudzi metodiskie materiāli.

2006.gada 1.septembrī tika uzsākta jaunas izglītības programmas realizācija. Mācības sāka 30 cilvēku liela lauksaimnieku grupa – lauku īpašumu apsaimniekotāji.

2006.gada nogalē Malnavas koledžā praktiskās iemaņas uz jaunajām autoservisa iekārtām apguva grupa Ukmerģes skolas audzēkņu un skolotāju.

Laika posmā no 2007.gada līdz 2012.gadam tika veikti būtiski nekustamā īpašuma uzlabojumi. Jaunajā mācību korpusā tika iekārtoti autoapmācības centrs (25 000 LVL valsts budžeta līdzekļi) un  metināšanas laboratorija (15 000 LVL valsts budžeta līdzekļi), nomainīts jumta segums (21 000 LVL valsts budžeta līdzekļi), rekonstruēts ieejas jumta segums (1 500 LVL valsts budžeta līdzekļi), izbūvēts auto stāvlaukums (35 000  LVL pašvaldības budžets un ES struktūrfondu līdzekļi), nomainīti apgaismojuma ķermeņi (1 500 LVL valsts budžeta līdzekļi). Vecajā mācību korpusā veikts kabinetu remonts (8 500 LVL valsts budžeta līdzekļi). Dienesta viesnīcas ēkas renovācija veikta par 305 000 LVL valsts budžeta līdzekļiem. Katlu mājā veikta katlu maiņa un remonts (50 000 LVL pašvaldības budžeta un valsts budžeta līdzekļi). Stadiona ģērbtuvei nomainīts jumta segums un veikts sienu remonts (2 500 LVL valsts budžeta līdzekļi).

Šajā piecu gadu posmā tika aktīvi piesaistīti projektu līdzekļi, kā rezultātā tika veikti mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabojumi. Piesaistot PHARE un ERAF līdzekļus, pašvaldības un valsts līdzfinansējumu, lai uzlabotu izglītības programmas „Autotransports” materiāli tehnisko bāzi, tika iegādātas autoapmācības centra iekārtas un aprīkojums 269 260 LVL apmērā, metināšanas laboratorijas aprīkojums 23 500 LVL apmērā. Informācijas tehnoloģijas ir neatņemamas mūsdienu mācību tehniskās bāzes sastāvdaļas. Visu izglītības programmu pilnveides gaitā, piesaistot PHARE un ERAF līdzekļus, pašvaldības un valsts līdzfinansējumu, tika iegādāta datortehnika, orgtehnika un programmatūra 54 750 LVL apmērā. Piesaistot ESF un LRAA līdzekļus, tika iegādātas mācību grāmatas visās izglītības programmās. Pateicoties neatlaidīgam un apzinīgam studentu, audzēkņu un skolotāju darbam, tika izgatavotas ierīces un modeļi, kas atvieglo profesionālo mācību priekšmetu apguvi izglītības programmās „Autotransports” un „Lauksaimniecība”.

2011.gada 23.maijā vizītes ietvaros Kārsavas novadā Valsts prezidents Valdis Zatlers apmeklēja Malnavas koledžu, iepazinās ar izglītības iestādes darbību un apgūstamajām profesijām. Malnavas koledžā Valsts prezidents tikās ar tās audzēkņiem un citu Kārsavas novada skolu jauniešiem. Diskusijas laikā Valdis Zatlers pārrunāja galvenās sabiedrības vērtības un to, kā paši jaunieši izjūt to nozīmi savā dzīvē un kā izprot to nodošanu nākamajām paaudzēm. Valsts prezidents ar jauniešiem dalījās savā redzējumā par to, kādai jābūt Latvijai, diskutēja par to, kā nodrošināt motivāciju mācīties un kā pielāgoties darba tirgus prasībām.

2011.gada nozīmīgākais pasākums – absolventu salidojums un koledžas 90 gadu jubilejas svinības, kas  norisinājās 2.jūlijā. Pasākums sākas ar absolventu un viesu sagaidīšanu, reģistrāciju un izglītības iestādes apskati. Kopā reģistrējās 622 absolventi, 29 bijušie darbinieki, skolotāji un 33 ciemiņi. Paralēli notika koledžas vēstures muzeja apskate, renovētajā un ar jaunajām mēbelēm aprīkotajā (ERAF projekta atbalsts) bibliotēkā bija apskatāmas Jāņa Būmaņa (1948.gada absolvents) ģimenes foto arhīva izstāde par dzīvi izsūtījumā un Indras Ciomnes (2003.,2005.gada absolvente) fotoizstāde. Vestibilā pie sporta zāles bija iekārtota izstāde par sporta dzīvi Malnavas koledžā. Absolventus un ciemiņus iepriecināja Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestra muzikālais sveiciens. Pasākuma svinīgā daļa sākās ar piemiņas brīdi pie skolas dibinātāja un direktora Pētera Sauleskalna piemiņas akmens. Pēc tam muižas zālē tika „austs” „Gadskārtu gobelēns Malnavā”, lai absolventi un ciemiņi varētu ielūkoties koledžas mācību un darba ikdienā un vēstures lappusēs. Emocionāls un neaizmirstams brīdis norisinājās pretī muižas centrālajai ieejai – absolventu sasaukšanās un kopbildes uzņemšana. Pasākuma otrā daļa notika Malnavas muižas parka brīvdabas estrādē, kur skanēja muzikāls sveiciens Malnavai svētkos no bijušajiem, esošajiem un topošajiem malnaviešiem un viņu draugiem, tika izteikta pateicība svētku atbalstītājiem. Šajā estrādē svētku balle kopā ar Aināru Lipski notika līdz rīta gaismai, bet muižas klētī – 80.gadu diskotēka. Sporta zālē svētku balle, ko pavadīja neatņemams absolventu atkalredzēšanās prieks, notika kopā ar Grigoriju Gorodko (1983.gada absolvents). Pusnaktī svētku kulminācija – pulcēšanās svētku apsveikumam pretī muižas centrālajai ieejai un svētku uguņošana.

2011. un 2012. gadā Malnavas koledža ņēma aktīvu dalību ESF un VISC projektā „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana” (vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/003) , kā arī ESF projektā „Profesionālās vidējās izglītības programmu „Lauksaimniecība” un „Lauksaimniecības tehnika” īstenošanas kvalitātes uzlabošana” (vienošanās Nr.2010/0094/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/006) kā partneris Višķu profesionālajai vidusskolai. Malnavas koledžas pedagogi pilnveidoja savu kompetenci ESF un LU projektā “Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide”(vienošanās Nr.2010/0096/!DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001)

2012.gada decembrī noslēdzās KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana Malnavas koledžas jaunajā mācību korpusā un Malnavas koledžas dienesta viesnīcas ēkā, atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus”. Projekta īstenošana no ieceres līdz oficiālam noslēguma ilga gandrīz 3 gadus:

2009.gada nogale- parakstīta vienošanās starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Vides investīciju fondu un Malnavas koledžu par projekta īstenošanu un finansēšanu;

2010.gada pirmā puse- projekta dokumentācijas izstrāde;

2011.gads un 2012.gada 1.pusgads- celtniecības konkursa vairākkārtēja organizēšana;

2012.gada 26.jūnijā- būvniecības darbu līguma parakstīšana ar būvniecības firmu SIA „TELMS” no Tukuma.

Celtniecības darbos SIA „TELMS” bija iesaistīti ap 10 apakšuzņēmējiem: logu izgatavotāji un montētāji, ventilācijas iekārtu uzstādītāji, siltummezglu iekārtotāji, fasāžu siltinātāji. Kopējais energoefektivitātes paaugstināšanas projekta apjoms 860 000 LVL. Projekta rezultātā nosiltinātas 2 ēkas: mācību korpuss (nosiltinātas fasādes, nosiltināts jumts, nomainīti logi, izbūvēta rekuperācijas ventilācijas sistēma, izbūvēts jauns siltummezgls) un dienesta viesnīca (nosiltinātas fasādes, nosiltināts jumts, izbūvēta rekuperācijas ventilācijas sistēma, izbūvēts jauns siltummezgls). Dienesta viesnīcā ar SIA Lattelecom finansiālu un materiālu atbalstu ierīkots bezvadu interneta pieslēgums WI-FI, kas nodrošina brīvu interneta pieeju visās istabiņās.

Malnavas koledžā augstāko un vidējo profesionālo izglītību apgūst jaunieši no visas Latgales un Austrumvidzemes. Malnavā sagatavotie speciālisti ir nepieciešami Latgales un Latvijas darba tirgum. Pašlaik Malnavas koledža ļoti nopietni pievērsusies pārrobežu sadarbības jomai.