Sākums Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2017./2018. mācību gadā

2017.gada 10.janvārī Nr.3.4

 I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2017./2018. mācību gadā (turpmāk – Kārtība) nosaka izglītojamo uzņemšanas nosacījumus Malnavas koledžā (turpmāk – koledža).
 2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību koledžā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās izglītības likuma 26., 27. un 28. pantu, Izglītības un zinātnes ministrijas 2012. gada 20. jūnija Iekšējiem noteikumiem Nr.12 “Kārtība, kādā uzņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās, Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs” (ar grozījumiem 28, kas stājās spēkā 02.09.2014.).
 3. Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana” Jauniešu garantijas ietvaros vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001 finansētājās profesionālās izglītības programmās izglītojamos uzņem saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīlā noteikumiem Nr.207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.587 “Grozījumi “Ministru kabineta 2015. gada 28. aprīļa noteikumos Nr. 207 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākumu “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” un “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” īstenošanas noteikumi””.Kārtība tiek publicēta koledžas mājaslapā malnava.lv .                                

II.UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

 1. Izglītojamos uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:
  N. p.k. Izglītības programma Profesionālā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību vieta Mācību ilgums
  1 Autotransports Automehāniķis (1.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
  2 Autotransports Autoelektriķis (2.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
  3 Banku zinības un finanses Finanšu darbinieks (3.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
  4 Lauksaimniecība Lauku īpašumu apsaimniekotājs (4.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
  5 Lauksaimniecības tehnika Lauksaimniecības tehnika (5.pielikums) 9.klase Višķi 4 gadi
  6 Lauksaimniecība Lauku īpašumu apsaimniekotājs (4.pielikums) 9.klase Višķi 4 gadi

  2. Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās personu uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības, vispārējās vidējās izglītības ieguves vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar 2017. gada 1. septembri šādās profesionālās arodizglītības programmās:

N. p.k. Arodizglītības programma Profesionāla kvalifikācija Iepriekšēja izglītība Mācību vieta Mācību ilgums
1 Dārzkopība Dārzkopis (6.pielikums) 9.klase Malnava 1 gads
2 Autotransports Autotslēdznieks (7.pielikums) 9.klase Malnava 1 gads 

3. Izglītojamos uzņem pēc vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējas izglītības ieguves profesionālās vidējās izglītības programmā neklātiene, mācību maksa 285.00 eiro semestrī, kopējā mācību maksa 1140.00 eiro.:

N. p.k. Izglītības programma Profesionāla kvalifikācija Iepriekšēja izglītība Mācību vieta Mācību ilgums
1 Lauksaimniecība Lauku īpašumu apsaimniekotājs (8.pielikums) 12.klase, profesionālā vidējā izglītība Višķi 2 gadi (neklātiene)

III. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 1. Izglītojamo uzņemšana mācībām koledžā notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtajiem dokumentiem uzņemšanas komisijai:

1.1. iesniegumu koledžas direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

1.2. iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);

1.3. medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.086/u- 99) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;

1.4. četras fotogrāfijas dokumentiem (3×4 cm);

1.5. izglītojamie, kas stājas Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, iesniedz apliecinājumu par atbilstību mērķa grupai (9. pielikums);

1.6. iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

2. Mācībām klātienē valsts budžeta finansētajās vietās pieņem dokumentus no 12. jūnija 18. augustam.

3. Mācībām klātienē Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās vietās pieņem dokumentus no 12. jūnija līdz 25. augustam.

4. Mācībām neklātienē maksas grupā pieņem dokumentus no 12. jūnija 18. augustam.

5. Dokumentu pieņemšanu mācībām koledžā veic koledžas izglītojamo uzņemšanas komisija, kas nozīmēta ar direktora rīkojumu.

6. Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.

7. Personas mācībām koledžā ar mācību laiku 4 gadi, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.

8. Personas mācībām koledžā ar mācību laiku 1 gads, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.

9. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.

10. Uzņemšanas komisijas sēde Malnavas koledžā, Kļavu ielā 17, Malnavā, Kārsavas novadā, mācībām valsts budžeta finansētās izglītības programmās notiks 2017. gada 18. augustā:

18.1. plkst. 10.00 – IP Autotransports, kvalifikācija – automehāniķis un autoelektriķis;

18.2. plkst. 11.00 –  IP Lauksaimniecība, IP Banku zinības un finanses.

11. Uzņemšanas komisijas sēde izglītības programmu īstenošanās vietā Višķos, Višķu tehnikuma ciems 18, Višķi, Daugavpils novads, mācībām valsts budžeta finansētās izglītības programmās notiks 2017. gada 24. augustā plkst. 10.00.

12. Uzņemšanas komisijas sēde Malnavas koledžā, Kļavu ielā 17, Malnavā, Kārsavas novadā Eiropas Savienības struktūrfondu finansētajās arodizglītības programmās notiks 2017. gada 25.augustā plkst. 10.00.

13. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem un personu iesniegumiem, uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.

14. Personas, kuras nav izturējuši konkursu izvēlētajā profesijā, var iesniegt iesniegumu uz brīvām vietām citās izglītības programmās.

15. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, koledžas direktors līdz 1. septembrim izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu koledžas 1.kursa izglītojamo skaitā ar 1. septembri.

16. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā var notikt ar direktora rīkojumu izņēmuma gadījumos koledžas apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto izglītības programmu vai izglītības programmas daļu.

17. Izglītojamajam var ieskaitīt zināšanu vērtējumu mācību priekšmetos, kurš iegūts iepriekšējā mācību iestādē, pamatojoties uz iesniegto sekmju izrakstu.

18. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem koledžā uzsāk 2017. gada 1. septembrī.

19. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem koledžā uzsāk 2017. gada 1. septembrī.

20. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības koledžā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā                          

I.Deniškāne – Ruskule