Sākums Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

gerb

Izglītības un zinātnes ministrija

MALNAVAS  KOLEDŽA

Reģ. Nr. 4247002587

Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, p.n.Vītoli, LV5750

Tālrunis: 65733100, 65733274, fakss 65733100, e-pasts malnavaskol@inbox.lv

 

APSTIPRINU

Malnavas koledžas direktora p.i.

V.Indričāns 2018 gada 31.janvārī

 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2018./2019. mācību gadā

2018.gada 31.janvārī  Nr.3.4

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

 1. Izglītojamo uzņemšanas kārtība Malnavas koledžas profesionālās vidējās izglītības programmās 2018./2019. mācību gadā (turpmāk – Kārtība) nosaka izglītojamo uzņemšanas nosacījumus Malnavas koledžā (turpmāk – koledža).
 2. Izglītojamo uzņemšanas kārtību koledžā reglamentē spēkā esošie normatīvie akti, tostarp, Profesionālās izglītības likuma 26., 27. un 28. pantu, Izglītības un zinātnes ministrijas 2012. gada 20. jūnija Iekšējiem noteikumiem Nr.12 “Kārtība, kādā uzņem profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmās, Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošajās valsts profesionālās izglītības iestādēs” (ar grozījumiem 28, kas stājās spēkā 02.09.2014.).
 3. Kārtība tiek publicēta koledžas mājaslapā malnava.lv .

II. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

4. Izglītojamos uzņem pēc vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības vai arodizglītības ieguves, ne agrāk kā tajā kalendārajā gadā, kurā tai aprit 15 gadi šādās profesionālās vidējās izglītības programmās, kuru īstenošana notiek par valsts finansējumu:

N. p.k. Izglītības programma Profesionālā kvalifikācija Iepriekšējā izglītība Mācību vieta Mācību ilgums
1 Autotransports Automehāniķis (1.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
2 Autotransports Autodiagnostiķis (2.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
3 Banku zinības un finanses Finanšu darbinieks (3.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
4 Lauksaimniecība Augkopības tehniķis (4.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
5 Lauksaimniecības tehnika Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis (5.pielikums) 9.klase Malnava 4 gadi
6 Dārzkopība Dārzkopis (6.pielikums) 9.klase Malnava 1 gads

 

 1. Izglītojamos uzņem pēc vispārējās vidējās izglītības, profesionālās vidējas izglītības ieguves profesionālās vidējās izglītības programmā:
N. p.k. Izglītības programma Profesionāla kvalifikācija Iepriekšēja izglītība Mācību vieta Mācību ilgums
1 Banku zinības un finanses Finanšu darbinieks (7.pielikums) 12.klase Malnava 1.5 gadi

 

III. UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

 1. Izglītojamo uzņemšana mācībām koledžā notiek pamatojoties uz šādiem personas iesniegtajiem dokumentiem uzņemšanas komisijai:

6.1. iesniegumu koledžas direktoram, norādot izvēlēto profesionālās izglītības programmu un iegūstamo kvalifikāciju;

6.2. iepriekšējo izglītību apliecinošu dokumentu kopiju kopā ar sekmju izrakstu (uzrādot oriģinālu);

6.3. medicīnisko izziņu (veidlapa Nr.086/u- 99) ar slēdzienu par atļauju apgūt konkrētu profesiju;

6.4. četras fotogrāfijas dokumentiem (3×4 cm);

6.5. iesniedzot dokumentus, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;

 1. Mācībām klātienē valsts budžeta finansētajās vietās pieņem dokumentus no 15. jūnija 16. augustam.
 2. Dokumentu pieņemšanu mācībām koledžā veic koledžas izglītojamo uzņemšanas komisija, kas nozīmēta ar direktora rīkojumu.
 3. Dokumentus pieņem darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
 4. Šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu pieņemšana mācībām profesionālās izglītības programmās koledžā ir bez maksas.
 5. Personas mācībām koledžā atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprinātajam vietu skaitam, tiek uzņemtas konkursa kārtībā, pamatojoties uz vidējo mācību sasniegumu vērtējumu apliecībā par 9. klasi.
 6. Ārpus konkursa tiek uzņemtas personas ar speciālām vajadzībām, bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem, kas apliecina šo statusu.
 7. Uzņemšanas komisijas sēde Malnavas koledžā, Kļavu ielā 17, Malnavā, Kārsavas novadā, mācībām valsts budžeta finansētās izglītības programmās notiks 2018. gada 16. augustā:

13.1. plkst. 10.00 – IP Autotransports, kvalifikācija – automehāniķis un autodiagnostiķis;

13.2. plkst. 11.00 –  IP Lauksaimniecība, kvalifikācija – augkopības tehniķis, IP Lauksaimniecības tehnika, kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas mehāniķis, IP Banku zinības un finanses, kvalifikācija finanšu darbinieks ( mācību ilgums – 4 gadi);

13.3. plkst. 12.00 –  AP Dārzkopība, kvalifikācija dārzkopis (mācību ilgums 1 gads), IP Banku zinības un finanses, kvalifikācija – finanšu darbinieks (mācību ilgums 1.5 gadi).

 1. Pamatojoties uz konkursa rezultātiem un personu iesniegumiem, uzņemšanas komisija pieņem lēmumu par personas ieskaitīšanu izglītojamo skaitā.
 2. Personas, kuras nav izturējuši konkursu izvēlētajā profesijā, var iesniegt iesniegumu uz brīvām vietām citās izglītības programmās.
 3. Pamatojoties uz uzņemšanas komisijas lēmumu, koledžas direktors līdz 1. septembrim izdod rīkojumu par personas ieskaitīšanu koledžas 1.kursa izglītojamo skaitā ar 1. septembri.
 4. Ieskaitīšana mācību gada laikā 1., 2., 3. un 4.kursā var notikt ar direktora rīkojumu izņēmuma gadījumos koledžas apstiprinātā finansējuma ietvaros un izvērtējot iepriekšējā mācību iestādē apgūto izglītības programmu vai izglītības programmas daļu.
 5. Izglītojamajam var ieskaitīt zināšanu vērtējumu mācību priekšmetos, kurš iegūts iepriekšējā mācību iestādē, pamatojoties uz iesniegto sekmju izrakstu.
 6. Izglītības programmu īstenošanu klātienes formā par valsts budžeta līdzekļiem koledžā uzsāk 2018. gada 1. septembrī.
 7. Izglītojamais, kuri 10 darba dienu laikā bez attaisnojoša iemesla nav uzsācis mācības koledžā, ar direktora rīkojumu var tikt atskaitīts no izglītojamo skaita.

Direktora vietniece profesionālās

vidējās izglītības jomā                                                                       I.Deniškāne – Ruskule