Sākums 4.pielikums

4.pielikums

4.pielikums

 Izglītības programmas informatīvs apraksts

Izglītības programma Lauksaimniecība
Iegūstamā kvalifikācija Augkopības tehniķis
Mācību  ilgums 4  gadi
Kvalifikācijas apraksts Izglītības procesā nodrošināt profesionālās vidējās izglītības apguvi un sagatavot augkopības tehniķi, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, sastāda augkopības produkcijas ražošanas darbu veikšanas plānu, izstrādā darba uzdevumus, vada darba procesu augkopībā, izpilda darbus augkopības produkcijas ražošanā.

Augkopības tehniķis strādā augkopības uzņēmumā vai kā pašnodarbināta persona, vai individuālais komersants.

Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Profesionālā vidējā izglītība

Diploms par profesionālo izglītību

Mācību priekšmeti Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, Pirmā svešvaloda, Otrā svešvaloda, Matemātika, Informātika, Bioloģija, Ķīmija, Fizika, Ekonomika, Literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, Sports.

Profesionālie kompetenču mācību kursi

Sabiedrības un cilvēka drošība, Sociālās un pilsoniskās prasmes, Lauksaimnbiecības pamatprocesi, Augsnes īpašības un ielabošana, Lauksaimnieciskās ražošanas dokumentēšana, Augu pavairojamais materiāls, Kultūraugu mēslošana, Augu aizsardzība, Augkopības mehanizācija, Ražas sagatavošana uzglabāšanai, Lopbarības ražošana, Traktortehnikas vadītāju sagatavošana, Lopkopības pamati, Augkopja prakse, Lauksaimniecības darbu organizēšana, Augkopības procesu organizēšana, Precīzas tehnoloģijas lauksaimniecībā, Lopkopības darbu organizēšana.

Augkopības tehniķa prakse

Iesniedzamie dokumenti ·         iesniegums; (skolas sagatavota veidlapa);

·         dokumenta par pamatizglītību  kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu;

·         4 fotokartiņas (3×4);

·         pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·         medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir ·         dienesta viesnīca

·         ēdnīca

·         iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās

·         izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu

·         surdotulka pakalpojumi

Mūsu adrese

 

Kļavu iela 17,  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv

mājas lapa: www.malnava.lv