Sākums 3.pielikums

3.pielikums

3.pielikums

Izglītības programmas informatīvs apraksts

 

Izglītības programma Banku zinības un finanses
Iegūstamā kvalifikācija Finanšu darbinieks
Mācību  ilgums 4  gadi
Kvalifikācijas apraksts Finanšu darbinieks strādā finanšu iestādēs, t.i.kredītiestādēs, apdrošināšanas sabiedrībās, krājaizdevu sabiedrībās, brokeru sabiedrībās, kā arī budžeta iestādēs un privātās komercstruktūrās, kuru darba specifika ir saistīta ar finanšu pakalpojumu sniegšanu un izmantošanu, nodrošina kvalitatīvu pamata finanšu pakalpojumu sniegšanu fiziskām un juridiskam personām, palīdz klientiem izvēlēties piemērotākos finanšu pakalpojumu veidus, veic to dokumentāro noformēšanu un uzskaiti.
Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Profesionālā vidējā izglītība

Diploms par profesionālo izglītību

Mācību priekšmeti Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda, Pirmā svešvaloda, Otrā svešvaloda, Matemātika Informātika, Dabas zinības, Ekonomika, Literatūra, Latvijas un pasaules vēsture, Sports

  Profesionālie mācību priekšmeti

Profesionālās datorprogrammas, Finanšu iestāžu darbība, Profesionālā saskarsme un ētika, Sabiedrības un cilvēka drošība, Marketings, Dokumentu pārvaldība, Darba un saistību tiesības, Vadības zinības un projektu vadība, Finanšu matemātika , statistika, Makroekonomika, Mikroekonomika, Grāmatvedība, Finanšu analīze un riski, Nodokļu sistēmas, Audits un iekšējā kontrole, Apdrošināšanas pamati, Uzņēmējdarbības ekonomika, Profesionālā svešvaloda

Praktiskās mācības

Datorgrāmatvedība, Dokumentu pārvaldība, Grāmatvedības uzskaites darbi, Finanšu iestāžu darbības organizēšana, Finanšu analīze un risku izvērtēšana

Kvalifikācijas prakse

Iesniedzamie dokumenti ·         iesniegums (skolas sagatavota veidlapa);

·         dokumenta par pamatizglītību kopija , uzrādot dokumenta oriģinālu;

·         4 fotokartiņas (3×4);

·         pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·         medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir ·         dienesta viesnīca

·         ēdnīca

·         iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās

·         izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu

·         surdotulka pakalpojumi

Mūsu adrese:

 

Kļavu iela 17,  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv

mājas lapa: www.malnava.lv