Sākums 1.pielikums

1.pielikums

  1. pielikums

Izglītības programmas informatīvs apraksts

Izglītības programma Autotransports
Iegūstamā kvalifikācija Automehāniķis
Mācību  ilgums 4  gadi
Kvalifikācijas apraksts Automehāniķis strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Automehāniķis spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdzniecības darbus. Automehāniķis spēj komunicēties ar klientu un vadīt zemākas kvalifikācijas līmeņa darbiniekus
Iegūstāmā izglītība Izglītības dokuments Profesionālā vidējā izglītība

Diploms par profesionālo izglītību

Mācību priekšmeti Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Latviešu valoda; Pirmā svešvaloda; Otrā svešvaloda; Matemātika Informātika; Ķīmija, Fizika; Ekonomika ; Literatūra; Latvijas un pasaules vēsture , Sports

Profesionālie mācību priekšmeti

Iekšdedzes motori, Elektrotehnika un automobiļu elektroiekārta, Automobiļu uzbūve, Automobiļu remonts, Inženiergrafika, Materiālu mācība, Automobiļu tehniskā apkope un diagnostika, Sistēmas ar elektrisko vadību, Praktiskā ķīmija, Sabiedrības un cilvēka drošība, Satiksmes noteikumi un kustības drošība, Profesionālā svešvaloda, Profesionālā saskarsme.

Praktiskās mācības

Atslēdznieku darbi, mērījumi, Virpošana, frēzēšana, Metināšana, Šasijas agregāti, Motori, Elektroniskās sistēmas, Virsbūves remonts.

Kvalifikācijas prakse

Iesniedzamie dokumenti ·         iesniegums; (skolas sagatavota veidlapa);

·         dokumenta par pamatizglītību kopija , uzrādot dokumenta oriģinālu;

·         4 fotokartiņas (3×4);

·         pases vai ID kartes kopija (personiski uzrādot oriģinālu);

·         medicīnas izziņa (veidlapa Nr.027/u).

Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai Pamatizglītība (pēc 9.klases)
Ir ·         dienesta viesnīca

·         ēdnīca

·         iespēja mācīties modernos kabinetos un laboratorijās

·         izmantot bagātīgo bibliotēkas grāmatu fondu

·         surdotulka pakalpojumi

Mūsu adrese:

 

Kļavu iela 17;  Malnavas koledža, Malnavas pagasts, p/n Vītoli Kārsavas novads, LV – 5750

telefons: 657-33100;657-33247 (mācību daļa) fakss: 657-33100

e-pasts: malnavaskol@inbox.lv mājas lapa: www.malnava.lv